Warunki biznesowe

1. Postanowienia wprowadzające

1.1 Niniejsze ogólne warunki handlowe (zwane dalej „Regulaminem”) mają zastosowanie do stosunków prawnych pomiędzy spółką SportZoo, s.r.o. z siedzibą pod adresem Narcisová 46, 821 01 Bratysława, Republika Słowacka, ID: 47 44 22 55, NIP : 2023894543, NIP: SK2023894543, e-mail: info@sportzoo.sk. (zwany dalej „Sprzedawcą”) a Tobą (zwany dalej „Kupującym”) powstałe w związku z zamówieniem towarów z naszej oferty w sklepie internetowym pod adresem www.sportzoo.store (zwanym dalej „Sklep Internetowy”) i stanowią integralną część każdej umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym (zwanej dalej „Umową Sprzedaży”), chyba że Sprzedający i Kupujący wspólnie wyraźnie uzgodnią odmienne ustalenia (Sprzedający i Kupujący zwani są także łącznie „Stronami Umowy”).

1.2 Niniejsze OWH służą także do zawierania wszelkich Umów Kupna pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym zawieranych na odległość.

1.3 Treść niniejszych OW może zostać w każdej chwili jednostronnie zmieniona lub uzupełniona przez Sprzedawcę. Nowe Ogólne Warunki wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie sklepu internetowego i tym samym anulują obowiązujące do tego czasu Ogólne Warunki. Niniejsze postanowienie nie ma wpływu na prawa i obowiązki Kupującego powstałe przed wejściem w życie nowych OWU.

1.4 Umowa kupna jest sporządzona i może zostać zawarta w języku słowackim.

1.5 Użyte w poniższym tekście określenie Umowa Sprzedaży obejmuje także OWU.

 

2. Zamawianie towaru

2.1 Sprzedawca oferuje do sprzedaży towary w Sklepie Internetowym. Każda oferta produktowa zawiera także jej nazwę, główne cechy czy podstawowe właściwości i informacje o sposobie użycia. Zawiera także informacje o dostępności towaru, cenie końcowej w EUR oraz kosztach wysyłki.

2.2 Kupujący zamawia towar poprzez naciśnięcie przycisku „Do koszyka” i umieszcza w koszyku wybrane towary znajdujące się w ofercie Sklepu Internetowego, które zamierza zakupić. Kupujący po uzupełnieniu swoich danych identyfikacyjnych w ramach zakupu bez rejestracji, wyborze sposobu transportu i płatności zostanie poinformowany o ostatecznej cenie zakupu towaru. Obejmuje to cenę za wybrane towary umieszczone w koszyku, podatek VAT oraz cenę wysyłki. Przed wysłaniem zamówienia ma możliwość sprawdzenia i zmiany zamówienia, tj. w szczególności zmiany zawartości koszyka lub jakichkolwiek danych dotyczących ilości zamawianego towaru, sposobu i adresu dostawy towaru, form płatności oraz danych do faktury. Wysyłając zamówienie, Kupujący akceptuje ofertę Sprzedawcy dotyczącą towarów umieszczonych w koszyku, wyraża zgodę na niniejsze Ogólne Warunki Handlowe i składa nieodwołalną ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży.

2.3 Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Kupującego potwierdzi jego przyjęcie drogą elektroniczną na adres e-mail, który podał podczas rejestracji swojego konta użytkownika lub w zamówieniu bez rejestracji.

2.4 Kupujący zamawiając towar potwierdza, że ​​miał świadomość, że częścią zamówienia jest obowiązek zapłaty ceny.

 

3. Zawarcie Umowy Sprzedaży

3.1 Sprzedawca sprawdzi dostarczone zamówienie (np. Twoje dane, zamówiony towar, rejestrację wpłaty ceny na koncie Sprzedawcy itp.) i niezwłocznie przystąpi do jego realizacji.

3.2 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający nie jest zobowiązany do przyjęcia zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży np. w sytuacji, gdy dostawa towaru na warunkach określonych w zamówieniu nie jest możliwa, np. dlatego, że towar nie jest już sprzedawany lub wytworzony.

3.3 Kupujący wysyłając zamówienie i zawierając Umowę Sprzedaży wyraża zgodę na niniejsze Ogólne Warunki Handlowe i oświadcza, że ​​miał możliwość zapoznania się z nimi przed ich zawarciem. OWH są zawsze dostępne pod adresem www.sportzoo.store/obchodne-podmienky.

3.4 Kupujący wyraża zgodę na korzystanie ze środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu Umowy Sprzedaży. Koszty poniesione przez Kupującego w związku z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży pokrywa Kupujący we własnym zakresie.

3.5 Kupując produkty kupujący wyraża zgodę na publikację jego danych w zakresie imienia i nazwiska na potrzeby konkursu lub działania marketingowe w zakresie zakupionych produktów.

 

4. Warunki płatności

4.1 Cena towaru obowiązuje w momencie realizacji Twojej oferty, jest podana w EUR i obejmuje wszystkie powiązane podatki i opłaty. Jeżeli towar podlega obniżce, Sprzedający zawsze jako sugerowaną cenę detaliczną podaje cenę pierwotną, którą dostawca podał Sprzedającemu. Sprzedawca nie podwyższa sztucznie ceny pierwotnej w celu zawyżenia rabatu. Płatności za dostawę towaru oraz wszelkie inne opłaty, jeżeli występują, nie są wliczane do ceny towaru i zostaną podane do wiadomości Kupującego w trakcie realizacji zamówienia i zostaną odrębnie wliczone w całkowitą cenę końcową.

4.2 O ile Sprzedający i Kupujący nie uzgodnili inaczej, Sklep Internetowy umożliwia Kupującemu wybór jednego z poniższych sposobów płatności:

4.2.1 Sposób płatności za towar na terenie Republiki Słowackiej i za granicą:

a) wpłacając gotówkę na nasz rachunek bankowy (Fio Banka)

4.3 W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna w terminie czterech dni od zawarcia Umowy Sprzedaży, jeżeli dokument podatkowy nie określa dłuższego terminu.

4.4 W przypadku płatności bezgotówkowej Kupujący ma obowiązek wskazać zmienny symbol płatności, jakim jest numer zamówienia, przy uiszczaniu ceny zakupu towaru. W takim przypadku obowiązek zapłaty ceny zakupu zostaje spełniony z chwilą zaksięgowania ceny zakupu na koncie Sprzedawcy.

4.5 Własność towaru nabywa Kupujący dopiero po zapłaceniu całej ceny zakupu.

4.6 Kupujący zostanie obciążony opłatami za dostawę towaru, o których Kupujący zostanie poinformowany w procesie zamawiania towaru.

4.7 Sprzedający dostarcza Kupującemu fakturę wraz z towarem.

 

5. Warunki dostawy

5.1 Jeżeli towar jest oznaczony jako „W magazynie”, towar fizycznie znajduje się w magazynie Sprzedawcy i zostanie wydany kurierowi nie później niż 2 dni robocze po otrzymaniu wpłaty na konto Sprzedawcy.

5.2 Jeżeli towar jest oznaczony jako „W magazynie zewnętrznym”, towar zostanie wydany kurierowi nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania wpłaty na konto Sprzedawcy.

5.3. Towar zostanie dostarczony Kupującemu za pośrednictwem Poczty Słowackiej.

5.4 Kupujący ma obowiązek odebrać zamówiony towar, a przy odbiorze należycie zbadać i sprawdzić przesyłkę. Kupujący potwierdza odbiór towaru pisemnie na dowodzie dostawy.

5.5 Przesyłki zwracane Sprzedawcy jako nieodebrane wysyłane są ponownie jedynie na prośbę Kupującego i w takim przypadku Kupujący jest zawsze zobowiązany do uiszczenia opłaty pocztowej.

5.6 Sprzedawca informuje Kupującego o wysłaniu towaru drogą elektroniczną. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w momencie dostarczenia tej wiadomości e-mail.

5.7 Towar zostanie dostarczony Kupującemu domyślnie w terminie 3, jednak nie później niż 5 dni roboczych od dnia przekazania go kurierowi, chyba że Kupujący i kurier ustalą inny termin dostawy. W przypadku odbioru osobistego termin odbioru uzależniony jest od porozumienia Umawiających się Stron. W przypadku, gdy Kupujący nie odbierze towaru w uzgodnionym terminie lub nie będzie mógł on zostać dostarczony z innych przyczyn leżących po stronie Kupującego, nawet wielokrotnie w innym terminie, towar zostanie zwrócony Sprzedającemu.

5.8 Sprzedawca dostarcza towar wyłącznie na terytorium Republiki Polsiej, Słowackiej i Republiki Czeskiej, chyba że w indywidualnym przypadku Strony uzgodniły inaczej.

6. Odstąpienie od umowy sprzedaży

6.1 Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania towaru.

6.2 W przypadku odstąpienia Kupującego od Umowy Sprzedaży, Umowa Sprzedaży zostaje anulowana od początku, a także wszelkie umowy uzupełniające związane z Umową Sprzedaży, od której Kupujący odstąpił.

6.3 Kupujący informuje Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład listem wysłanym na nasz adres pocztowy lub pocztą elektroniczną (zwanym dalej „Oświadczeniem o odstąpieniu od umowy sprzedaży”) .

6.4 Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży uważa się za zachowany, jeżeli Kupujący przesłał Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży nie później niż ostatniego dnia wyznaczonego terminu.

6.5 Po odstąpieniu Kupujący ma prawo przekazać towar Sprzedającemu osobiście lub poprzez przesłanie go na adres Sprzedającego. Towar powinien w miarę możliwości znajdować się w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem w transporcie, w stanie kompletnym, łącznie ze wszystkimi akcesoriami, które były dołączone do towaru. Kupujący udowadnia pochodzenie towaru dołączając dowód zakupu oraz kartę gwarancyjną (jeżeli została dołączona do towaru) lub inny dokument potwierdzający zawarcie Umowy Sprzedaży.

6.6 W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Sprzedający zwróci Kupującemu cenę zakupu, łącznie z pierwotnymi kosztami transportu towaru od Sprzedającego do Kupującego, jeżeli takie koszty poniesiono, w terminie 14 dni od odstąpienia od Zakupu. Najpóźniej umowa. Sprzedający dokona zwrotu płatności Kupującemu w ten sam sposób, w jaki Kupujący dokonał płatności, chyba że Strony Umowy postanowią inaczej. Odmienna umowa nie będzie jednak skutkować naliczeniem dodatkowych opłat.

6.7 W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, której przedmiotem jest sprzedaż towaru, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu ceny zakupu i płatności zgodnie z paragrafem poprzednim przed dostarczeniem towaru Sprzedającemu lub do czasu, aż Kupujący wykaże, że towar został odesłany, chyba że Sprzedawca zaproponuje nam odbiór towaru osobiście lub za pośrednictwem osoby przez niego upoważnionej.

6.8 Kupujący ma obowiązek odesłać towar lub przekazać go Sprzedającemu lub osobie przez niego upoważnionej do odbioru towaru nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Sprzedawca proponuje odbiór osobisty lub za pośrednictwem osoby przez niego upoważnionej. Termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się za zachowany, jeżeli Kupujący przekazał towar do transportu nie później niż w ostatnim dniu terminu.

6.9 Kupujący odstępując od umowy sprzedaży ponosi jedynie koszty zwrotu towaru Sprzedającemu lub osobie przez niego upoważnionej do odbioru towaru.

6.10 Kupujący odpowiada jedynie za zmniejszenie wartości towaru, które nastąpiło na skutek takiego obchodzenia się z towarem, wykraczającego poza zakres czynności koniecznych do stwierdzenia jego właściwości i funkcjonalności.

6.11 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że między innymi nie ma możliwości odstąpienia od Umowy Sprzedaży, w szczególności w przypadku sprzedaży towarów

a) wykonane według jego specjalnych wymagań, towary na wymiar lub towary specjalnie dla niego zaprojektowane;
b) który ulega szybkiemu zepsuciu lub zepsuciu;
c) które po dostarczeniu ze względu na swój charakter mogą zostać nierozłącznie zmieszane z innymi towarami;
d) zapakowane w opakowanie ochronne, które nie nadaje się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i którego opakowanie ochronne zostało naruszone po dostarczeniu.

6.12. Ze względu na charakter produktów oraz specyfikę rynku kolekcjonerskiego, Sprzedający zastrzega sobie możliwość ograniczenia lub anulowania nadmiernych zamówień Kupującego.

 

7. Warunki gwarancji i reklamacji

7.1 Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za zgodność zakupionego przez niego towaru z Umową Sprzedaży. Oznacza to, że Sprzedawca jest odpowiedzialny za zapewnienie, że towar posiada cechy jakościowe i użytkowe wymagane w Umowie Sprzedaży, opisane przez niego lub przez producenta, albo oczekiwane na podstawie reklamy towaru, albo zwyczajowo przyjęte w tym przypadku. Sprzedawca jest również odpowiedzialny za to, czy towar odpowiada wymaganiom przepisów prawa, jest w odpowiedniej ilości, wymiarach lub wadze i odpowiada celowi, do którego podajemy rzecz lub do którego rzecz jest zwykle używana .

7.2 Okres gwarancji wynosi 24 miesiące z wyjątkami określonymi przez odpowiednie przepisy prawa. Okres gwarancji rozpoczyna się od chwili otrzymania towaru przez Kupującego. Kupujący ma prawo zgłosić reklamację poprzez przesłanie reklamowanego towaru na adres Sprzedawcy. Jeszcze przed wysłaniem reklamowanego towaru i rozpoczęciem procedury reklamacyjnej Kupujący może przesłać Sprzedającemu zdjęcie reklamowanego towaru drogą elektroniczną, w celu nieformalnej oceny stanu towaru i uzyskania niewiążącej informacji o ewentualnych dalszego postępowania i prawdopodobieństwa powodzenia w postępowaniu reklamacyjnym. Kupujący składając reklamację ma obowiązek wykazać pochodzenie towaru np. fakturą, kartą gwarancyjną jeżeli była dołączona do towaru lub w inny możliwy do udowodnienia sposób. Jednocześnie Kupujący ma obowiązek opisać, w jaki sposób objawia się wada.

7.3 Jeżeli chodzi o wadę towaru dającą się usunąć, Kupujący ma prawo bezpłatnie, terminowo i prawidłowo ją usunąć, a Sprzedający ma prawo usunąć wadę bez zbędnej zwłoki. Zamiast usunięcia wady Kupujący może żądać wymiany rzeczy, a jeżeli wada dotyczy tylko części rzeczy, wymiany tej części, jeżeli nie pociągnie to za sobą dla Sprzedającego nieuzasadnionych kosztów w stosunku do ceny rzeczy. towaru lub ciężkości wady. Zamiast usunięcia wady Sprzedający może zawsze wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad, jeżeli nie sprawi to Kupującemu poważnych trudności.

7.4 Jeżeli chodzi o wadę towaru, której nie można usunąć i która uniemożliwia prawidłowe użytkowanie towaru jako rzeczy wolnej od wad, Kupujący ma prawo wymienić towar lub odstąpić od umowy kupna. Kupującemu przysługują te same prawa także wtedy, gdy wady są usuwalne, jednak nie może on prawidłowo używać towaru z uwagi na ponowne pojawienie się wady po naprawie lub z powodu większej liczby wad. Ponowne wystąpienie wady po naprawie oznacza, że ​​wada, która w okresie gwarancyjnym była już naprawiona co najmniej dwukrotnie, wystąpi po raz trzeci. Jeżeli występują inne wady, których nie da się naprawić, Kupujący ma prawo do rozsądnej zniżki od ceny przedmiotu.

7.5 Sprzedawca rozpatruje reklamację, obejmującą usunięcie wady, niezwłocznie, w skomplikowanych przypadkach nie później niż do trzech dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji, w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza gdy wymagana jest kompleksowa ocena techniczna stanu towaru , nie później niż 30 dni od dnia złożenia reklamacji. Po upływie tego terminu Kupującemu przysługują takie same uprawnienia, jak gdyby była to wada nie do usunięcia.

7.6 Złożenie reklamacji Sprzedający przekaże Kupującemu potwierdzenie w formie wiadomości e-mail. Sprzedający wystawi Kupującemu pisemny dokument dotyczący rozpatrzenia reklamacji.

7.7 W przypadku, gdy towar uległ uszkodzeniu podczas transportu przez kuriera, Kupujący ma obowiązek spisać z tym kurierem protokół uszkodzeń przewożonego towaru i nie ma obowiązku odbioru dostarczonego towaru. Kupujący ma obowiązek poinformować Sprzedawcę o dostarczeniu uszkodzonego towaru niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od daty dostawy.

7.8 Jeżeli Kupujący złoży reklamację dotyczącą towaru w ciągu pierwszych 12 miesięcy od zakupu, Sprzedający może rozpatrzyć reklamację odrzucając ją wyłącznie na podstawie profesjonalnej oceny. Niezależnie od wyniku ekspertyzy Sprzedający nie będzie wymagał od Kupującego poniesienia kosztów ekspertyzy ani innych kosztów związanych z ekspertyzą.

7.9 Jeżeli Kupujący złoży reklamację towaru po upływie 12 miesięcy od zakupu, a Sprzedający ją odrzuci, w dokumencie rozpatrzenia reklamacji wskaże, komu Kupujący może przesłać produkt do fachowej oceny. Jeżeli Kupujący odeśle produkt do wyznaczonej osoby w celu przeprowadzenia ekspertyzy, koszty ekspertyzy, a także wszelkie inne koszty z nią związane, niezależnie od wyniku ekspertyzy, ponosi Sprzedający. Jeżeli w drodze ekspertyzy Kupujący udowodni odpowiedzialność Sprzedającego za wadę, Kupujący może ponownie zgłosić reklamację. Okres gwarancji nie wygasa w czasie przeprowadzania ekspertyzy. W takim przypadku Sprzedający zwróci Kupującemu w terminie 14 dni od dnia ponownego zgłoszenia reklamacji wszelkie koszty poniesione na ekspertyzę, a także wszelkie koszty z tym związane poniesione celowo. Sprzedawca nie odrzuci reklamacji, która została ponownie zgłoszona.

7.10 Gwarancja nie obejmuje zużycia towaru spowodowanego jego normalnym użytkowaniem oraz wad powstałych na skutek niewłaściwego obchodzenia się lub użytkowania towaru.

7.11 Do okresu rękojmi nie wlicza się czasu od skorzystania z prawa z tytułu odpowiedzialności za wady do chwili, w której Kupujący był zobowiązany do odebrania towaru po dokonanej naprawie. W przypadku wymiany okres gwarancji rozpoczyna się od nowa od momentu otrzymania nowego towaru.

7.12 Karta gwarancyjna może zostać doręczona Kupującemu wraz z towarem. Jeśli nie ma gwarancji l

 

8. Ochrona danych osobowych

8.1 Sprzedający jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Kupującego w zakresie informacji podanych podczas zawarcia Umowy Sprzedaży (imię, nazwisko, adres dostawy i rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu) oraz innych informacji związanych z Umową Sprzedaży w celu ich dalszego przetwarzania w celu realizacji obowiązków wynikających z Umowy Sprzedaży. Przetwarzanie w rozumieniu zdania poprzedniego obejmuje także przetwarzanie w celu dostarczenia towaru Kupującemu za pośrednictwem firmy kurierskiej, któremu mogą zostać przekazane dane osobowe w niezbędnym zakresie (imię, nazwisko, adres dostawy i numer telefonu).

8.2 Sprzedający jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Kupującego także na potrzeby marketingu bezpośredniego własnych, podobnych towarów i usług, do czasu, aż Kupujący wyrazi zgodę na takie wykorzystanie, co można uczynić w chwili składania zamówienia w formie notatki lub poprzez rezygnację z subskrypcji każdej otrzymanej wiadomości e-mail.

8.3 Sprzedający nie będzie udostępniał danych osobowych Kupującego podmiotom trzecim bez zgody Kupującego, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w przepisach szczególnych, a także w razie potrzeby podwykonawcom Kupującego np. doradcom księgowym. Ponieważ lista podwykonawców może ulegać okresowym zmianom, Sprzedający na jego żądanie udostępni Kupującemu jej aktualną wersję.

8.4 W celu poprawy komfortu korzystania ze Sklepu internetowego możemy integrować linki do stron i aplikacji podmiotów zewnętrznych, np. w celu udostępniania treści w serwisach społecznościowych takich jak Facebook czy Youtube. Pamiętaj, że udostępnione treści lub Twoje komentarze mogą być publicznie dostępne. Nie ponosimy odpowiedzialności za sposób, w jaki te witryny i aplikacje obsługują Twoje dane. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu, w jaki te witryny przetwarzają Twoje dane osobowe, zapoznaj się z ich polityką prywatności.

8.5 Prawie zawsze przetwarzamy Twoje dane osobowe na terenie Słowacji lub UE. Możemy jednak przetwarzać Twoje dane osobowe również w krajach trzecich, które nie gwarantują odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, np. w USA, gdzie swoją siedzibę ma większość najbardziej znanych dostawców usług IT.

8.6 Ochrona Twojej prywatności jest dla nas kluczowa, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe np. przed zniszczeniem, utratą, nieuprawnionym dostępem czy ujawnieniem. W tym celu współpracujemy z firmami, korzystamy ze sprzętu i aplikacji informatycznych, którym mamy pełne zaufanie, gdyż zapewniają one również ochronę Twoich danych.

8.7 W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.

 

9. Cookies

9.1 Sprzedawca, jak niemal każda inna strona internetowa, na stronach Sklepu Internetowego wykorzystuje pliki cookies.

9.2 Cookies to pliki tekstowe zawierające niewielką ilość informacji, które przechowywane są w przeglądarce internetowej komputera oraz innego urządzenia mobilnego (smartfona lub tabletu) Kupującego podczas wizyty Kupującego w Sklepie Elektronicznym. Pliki cookie są następnie odsyłane za każdym razem, gdy odwiedzasz ten lub inny portal, który rozpoznaje te pliki cookie.

9.3 Pliki cookies są bardzo przydatne i mają wiele funkcji. Umożliwiają portalom rozpoznanie urządzenia mobilnego, co daje im znać, czy urządzenie to odwiedziło już portal. Umożliwiają także zapamiętywanie preferencji osoby odwiedzającej, pozwalają zrozumieć, w jaki sposób korzysta się z portalu i ogólnie pomagają poprawić doświadczenia użytkownika. Pliki cookie pomagają również zapewnić, że reklamy online, które widzą odwiedzający witrynę, są dla nich bardziej odpowiednie.

9.4 W Sklepie Elektronicznym Sprzedawca wykorzystuje także pliki cookies podmiotów zewnętrznych, np. Google Analytics oraz Facebook. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych plików cookie, zapoznaj się z warunkami na stronach Google i Facebook.

9.5 Korzystając ze Sklepu internetowego Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i używanie plików cookies. Jeżeli Kupujący nie wyraża zgody na przechowywanie i używanie plików cookies, może zmienić swoje preferencje w swojej przeglądarce internetowej. Należy pamiętać, że zmiana preferencji może pogorszyć komfort użytkowania.

9.6. Więcej informacji na temat plików cookies, ich wykorzystania, w tym tego, jak dowiedzieć się, jakie pliki cookies są przechowywane w przeglądarce Kupującego oraz jak je usunąć lub wyłączyć ich przechowywanie, można znaleźć na stronie www.allaboutcookies.org (w języku angielskim).

 

10. Postanowienia końcowe

10.1 Wszelkie stosunki prawne pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym podlegają porządkowi prawnemu Republiki Słowackiej. Stosunki nieuregulowane Umową Sprzedaży, jeżeli Kupującym jest konsumentem, regulują przede wszystkim Kodeks Cywilny oraz Ustawa o ochronie konsumentów. Jeżeli Kupujący nie jest konsumentem, stosunki te regulują przede wszystkim Kodeks Handlowy.

10.2 Jeżeli którekolwiek postanowienie Umowy Sprzedaży jest lub stanie się nieważne lub nieskuteczne, Umawiające się Strony zobowiązują się do uzupełnienia Umowy Sprzedaży o takie postanowienie, którego znaczenie jest możliwie najbliższe nieważnemu postanowieniu. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień Umowy Sprzedaży. Zmiany Umowy Sprzedaży wymagają formy pisemnej.

10.3 Umowa kupna jest archiwizowana przez Sprzedawcę w formie elektronicznej.

10.4 Organem nadzorczym jest Słowacka Inspekcja Handlowa z siedzibą pod adresem Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, Republika Słowacka, telefon: 02/58272 132, e-mail: info@soi.sk, dane kontaktowe lokalnych inspektoratów znajdują się na stronie strona internetowa www.soi.sk.

10.5 Kopiowanie niniejszych OW bez naszej zgody jest zabronione. W celu identyfikacji sklepów internetowych, które skopiowały nasze OWU, korzystamy z oprogramowania wyszukującego. Aktywnie podejmujemy działania przeciwko tym sklepom internetowym.

10.6 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.